Εξόφληση και Υπόλοιπα Λογαριασμών

Για την έκδοση τελικού λογαριασμού, θα πρέπει να παρθεί η λήψη του μετρητή είτε από τον καταναλωτή είτε από υπάλληλο του Συμβουλίου. Για αποφυγή καθυστερήσεων, οι καταναλωτές προτρέπονται να παίρνουν εξ ιδίων τους τη λήψη, εκτός αν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία. Το Συμβούλιο θα ελέγξει τη λήψη στη βάση των προηγούμενων καταναλώσεων. Μετά την έκδοση τελικού λογαριασμού και την εξόφλησή του, επιστρέφεται η εγγύηση αν υπάρχει κατατεθειμένη.

Ο λογαριασμός νερού μπορεί να εξοφληθεί είτε στα Γραφεία του Συμβουλίου είτε μέσω διαδικτύου (JCC Smart, internet banking) ακόμη μέχρι και εβδομήντα πέντε (75) ημέρες μετά την τελευταία ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Η δυνατότητα αυτή δεν αναιρεί την υποχρέωση του Συμβουλίου να αποσυνδέσει την παροχή νερού όταν δεν εξοφληθεί μέχρι την τελευταία ημερομηνία πληρωμής και να επιβάλλει πρόσθετο τέλος 10% επί του οφειλόμενου ποσού, το οποίο θα συμπεριληφθεί στον επόμενο λογαριασμό νερού.

Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, Λευκωσίας και Λεμεσού είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί και, κατ΄ επέκταση, δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής λογαριασμού που εκδίδεται από ένα Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας σε άλλο.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Συμβουλίου στο τηλέφωνο 24200549, email administration@lwb.org.cy ή περάστε από τα Γραφεία μας με τα στοιχεία του λογαριασμού σας για την έκδοση αντιγράφου του λογαριασμού σας.

Αν έχει τιμολογηθεί η ζώνη στην οποία βρίσκεται το υποστατικό σας και δεν έχετε ακόμα παραλάβει το λογαριασμό νερού σας, ή αν πάρθηκε η λήψη από τον καταγραφέα και δεν έχει εκδοθεί ακόμα λογαριασμός νερού, το Συμβούλιο είναι σε θέση να σας ενημερώσει για το ακριβές ποσό του λογαριασμού σας, το οποίο μπορείτε να πληρώσετε και να αγνοήσετε το λογαριασμό όταν θα τον παραλάβετε. Αν το Συμβούλιο δεν διαθέτει τις πιο πάνω πληροφορίες, μπορείτε να προπληρώσετε έναντι του λογαριασμού σας καθ΄ υπολογισμό ποσό με βάση τις προηγούμενες καταναλώσεις σας.

Το Συμβούλιο δέχεται πληρωμές εκ των προτέρων, έναντι λογαριασμού νερού, βάσει καθ΄ υπολογισμό εκτιμήσεων που γίνονται στη βάση των προηγούμενων καταναλώσεων σε κάθε υποστατικό.

Οι λογαριασμοί εκδίδονται από το Συμβούλιο και αποστέλλονται στο Ταχυδρομείο για ταχυδρόμηση 25 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης και οι ειδοποιήσεις 7 ημέρες πριν την λήξη της πενθήμερης προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού πριν την αποκοπή της υδατοπρομήθειας. Αν τον/την παραλάβατε αργά ή ληγμένο/η πρέπει να αποταθείτε στο Ταχυδρομείο.

Το Συμβούλιο εξυπηρετεί σήμερα 50.000 καταναλωτές, οι οποίοι είναι κατανεμημένοι σε ζώνες, ώστε οι εργασίες της καταγραφής και της έκδοσης λογαριασμών να γίνονται σταδιακά με το διαθέσιμο προσωπικό. Είναι, επομένως, πρακτικά αδύνατο να λήγουν όλοι οι λογαριασμοί στο τέλος του μήνα, χωρίς να απαιτείται αύξηση του απασχολούμενου προσωπικού με συνεπακόλουθη αύξηση στα έξοδα του Συμβουλίου, τα οποία στο τέλος μετακυλούνται στους πελάτες του.

Θα πρέπει να ενημερώσετε το Συμβούλιο στο τηλέφωνο 24200536 για να ελεγχθεί αν ο υδρομετρητής που αναφέρεται στο λογαριασμό σας υδροδότει το υποστατικό σας ή αν αυτός είναι σταματημένος για να αντικατασταθεί. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής σταμάτησε να καταγράφει κανονικά την κατανάλωση, ανεξάρτητα αν τούτο οφείλεται σε υπαιτιότητα του Συμβουλίου ή του καταναλωτή ή τρίτου προσώπου, το Συμβούλιο δύναται να χρεώνει με αναφορά στην κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους για όλες τις περιόδους που διαπιστώθηκε ότι ο υδρομετρητής ήταν σταματημένος.