Λογαριασμοί Ενοικιαστών

Αν έγινε τελικός λογαριασμός και επιστράφηκε η εγγύηση του ενοικιαστή, ο λογαριασμός επανέρχεται στο όνομα του ιδιοκτήτη και αποστέλλεται στη διεύθυνση του υποστατικού. Αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να αποστέλλεται ο λογαριασμός σε άλλη ταχυδρομική διεύθυνση, θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά το Συμβούλιο Επικοινωνία → Στοιχεία Επικοινωνίας .

Η διαφορά κεντρικού μετρητή προστίθεται στην κατανάλωση του υποστατικού και αποτελεί μέρος του λογαριασμού νερού. Κατ΄ επέκταση, την ευθύνη πληρωμής της συγκεκριμένης χρέωσης έχει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο (ο καταναλωτής) που είναι υπεύθυνο για την εξόφληση του λογαριασμού.

Εάν ο λογαριασμός νερού είναι στο όνομα του ενοικιαστή και αυτός τακτοποιεί κανονικά τις υποχρεώσεις του, το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να διατηρήσει την παροχή νερού. Μπορείτε όμως να απαλλαχθείτε από την ευθύνη πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου υπολοίπου, σε περίπτωση εγκατάλειψης του υποστατικού από τον ενοικιαστή, με γραπτή ειδοποίηση εκ μέρους σας προς το Συμβούλιο. Ο ενοικιαστής θα ειδοποιηθεί από το Συμβούλιο να καταθέσει χρηματική εγγύηση ανάλογη της προηγούμενης του κατανάλωσης.

Εάν ο λογαριασμός είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη, θα ειδοποιηθεί ο ενοικιαστής να προσκομίσει στοιχεία νόμιμης κατοχής του υποστατικού και να καταθέσει χρηματική εγγύηση ανάλογη της προηγούμενης του κατανάλωσης, προκειμένου το Συμβούλιο να διατηρήσει την παροχή νερού στο υποστατικό.

Εάν υπάρχει εγγύηση λογαριασμού κατατεθειμένη από τον ενοικιαστή, θα γίνει κατάσχεση έναντι του λογαριασμού και το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό έχει υποχρέωση να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης του υποστατικού. Το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να επικοινωνήσει με τον ενοικιαστή για εξόφληση του λογαριασμού, αν προσκομίσετε τα αναγκαία στοιχεία επικοινωνίας μαζί του, χωρίς όμως να αναλαμβάνεται οποιαδήποτε σχετική δέσμευση.

Η παροχή νερού διακόπηκε μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού, οπόταν προέκυψε πρόσθετη χρέωση λόγω της περαιτέρω κατανάλωσης που σημειώθηκε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας αποκοπής της παροχής.

Το Συμβούλιο εισπράττει εγγυήσεις λογαριασμού από το 2002 και μετέπειτα, μετά τη θεσμοθέτηση σχετικής διάταξης στους Κανονισμούς του Συμβουλίου. Νοείται ότι, για να εισπραχθεί εγγύηση λογαριασμού πρέπει, όταν ενοικιαστεί το υποστατικό, να προσέλθει στα Γραφεία του Συμβουλίου ο ενοικιαστής μαζί σας (συγκατάθεση ιδιοκτήτη) προσκομίζοντας το ενοικιαστήριο έγγραφο, την ταυτότητα ή το διαβατήριό του και να καταθέσει την προβλεπόμενη στους Κανονισμούς εγγύηση.

Επιστροφές εγγυήσεων λογαριασμού, ή μέρος αυτών, γίνονται μόνο προς το δικαιούχο, δηλαδή προς το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που διενήργησε την κατάθεση της εγγύησης. Εννοείται ότι κατασχέσεις εγγυήσεων γίνονται μόνο για χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασμών νερού.

Το ποσό εγγύησης λογαριασμού νερού καθορίζεται στους Κανονισμούς του Συμβουλίου και αντικατοπτρίζει τη συνήθη χρέωση της κατανάλωσης σε ένα υποστατικό για μια τριμηνία με βάση τις υφιστάμενες διατιμήσεις. Ο ιδιοκτήτης του υποστατικού έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς να κατατεθεί ψηλότερο ποσό εγγύησης, εφόσον αυτό δικαιολογείται από την καταναλωτική συνήθεια του ενοικιαστή του.

Διακοπή της παροχής νερού (αφαίρεση μετρητή) γίνεται μόνο με οδηγίες του ιδιοκτήτη του υποστατικού. Ως ενοικιαστής, μπορείτε να ζητήσετε έκδοση τελικού λογαριασμού. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ερώτηση «Επιθυμώ να εκδοθεί τελικός λογαριασμός για το υποστατικό μου, επειδή θα το εγκαταλείψω. Τι πρέπει να κάνω;»