Διαρροές και υπερβολικές καταναλώσεις

Αν η κατανάλωση που παρουσιάζεται στο λογαριασμό σας είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη, πιθανώς να είναι δικαιολογημένη, αν αφορά θερινή περίοδο. Αν είναι αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, πιθανώς να υπάρχει διαρροή από τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του υποστατικού σας, η οποία πρέπει να επιδιορθωθεί αμέσως. Μπορείτε να ελέγξετε οι ίδιοι την πιθανότητα διαρροής το πρωί, πριν χρησιμοποιήσετε νερό, που είναι γεμάτο το ντεπόζιτο και με τις βρύσες κλειστές να δείτε αν γυρίζει ο μετρητής. Αν γυρίζει, τότε ενδεχομένως να υπάρχει διαρροή και θα πρέπει να καλέσετε υδραυλικό.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή από τις υδραυλικές σας εγκαταστάσεις, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στα γραφεία του Συμβουλίου για να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης του λογαριασμού σας, υπό την προϋπόθεση η συνολική κατανάλωση της τριμηνία να είναι πέραν των 75 κ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 22 των κανονισμών του Συμβουλίου όπως αναλύεται πιο κάτω:

(1) Για οποιαδήποτε κατανάλωση ή διαρροή μετά τον υδρομετρητή, την ευθύνη φέρει ο καταναλωτής.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), το Συμβούλιο έχει την ευχέρεια, σε περιπτώσεις που η μηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει τα εικοσιπέντε (25) κυβικά μέτρα, να ελαττώνει το λογαριασμό καταναλωτών, όταν αποδειχθεί ότι ο σωλήνας διανομής νερού είχε διαρροή λόγω βλάβης ή φθοράς, η οποία δεν μπορούσε να επισημανθεί από τον καταναλωτή, και σε τέτοια περίπτωση, όταν η κατανάλωση δεν υπερβαίνει την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, η χρέωση γίνεται κανονικά:

Νοείται ότι, το ελάχιστο πληρωτέο ποσό, σε τέτοια περίπτωση, είναι το ποσό που αντιστοιχεί σε μηνιαία κατανάλωση εικοσιπέντε (25) κυβικών μέτρων:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν η κατανάλωση υπερβαίνει την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, η διαφορά χρεώνεται σε τιμή που καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο (€1,00), ανάλογα με τη χονδρική τιμή πώλησης του νερού από την Κυβέρνηση:

Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι, σε περιπτώσεις όπου και μετά την ελάττωση ο λογαριασμός παραμένει πολύ ψηλός, το Συμβούλιο, βάσει σχετικών κριτηρίων που καθορίζει από καιρό σε καιρό, δύναται να χρεώνει τη διαφορά στη μισή τιμή που καθορίζει κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (1) και (2), το Συμβούλιο έχει την ευχέρεια, σε περιπτώσεις που η μηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει τα τριάντα (30) κυβικά μέτρα, καθώς και την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, να ελαττώνει το λογαριασμό καταναλωτή, όταν δεν μπορούν να προσδιοριστούν οι λόγοι για τη σημειωθείσα υπερβολική κατανάλωση:

Νοείται ότι, η διαφορά μεταξύ της σημειωθείσας κατανάλωσης και εκείνης της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, θα χρεώνεται σε τιμή που καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο, ανάλογα με το κόστος του για την προσφορά υπηρεσιών υδατοπρομήθειας.

 

Το Συμβούλιο φέρει ευθύνη για την παροχή νερού μέχρι τον υδρομετρητή (τον μετρητή ελέγχου σε πολυκατοικίες και οικιστικά συγκροτήματα). Για οποιαδήποτε υποκλοπή νερού μετά τον υδρομετρητή, την ευθύνη δεν μπορεί να την αναλάβει το Συμβούλιο. Ο καταναλωτής, όμως θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά το Συμβούλιο, στο τηλέφωνο 24200549, για να διερευνήσει το θέμα και να καταγγείλει αμέσως το περιστατικό στην Αστυνομία.

Αν ο μετρητής γυρίζει συνέχεια, χωρίς να καταναλώνεται νερό στο υποστατικό (τουλάχιστον για μισή ώρα), ενδεχομένως να υπάρχει διαρροή από τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του υποστατικού σας. Καλέστε αμέσως υδραυλικό και κλείστε την παροχή σας από τον μετρητή για αποφυγή περαιτέρω κατανάλωσης την οποία θα χρεωθείτε. Μπορείτε να ελέγξετε οι ίδιοι την πιθανότητα διαρροής το πρωί, που είναι γεμάτο το ντεπόζιτο, πριν χρησιμοποιήσετε νερό και με τις βρύσες κλειστές να δείτε αν γυρίζει ο μετρητής.

Σε περίπτωση εντοπισμού εξωτερικής υπόγειας διαρροής θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση ολόκληρης της εγκατάστασης από τον μετρητή μέχρι το ντεπόζιτο επιφανειακά. Στη συνέχεια θα πρέπει να ειδοποιηθεί το Συμβούλιο προκειμένου να ελέγξει ότι έχει σταματήσει η διαρροή και να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης του λογαριασμού σας.