Διαρροές και υπερβολικές καταναλώσεις

Αν η κατανάλωση που παρουσιάζεται στο λογαριασμό σας είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη, πιθανώς να είναι δικαιολογημένη, αν αφορά θερινή περίοδο. Αν είναι αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, πιθανώς να υπάρχει διαρροή από τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του υποστατικού σας, η οποία πρέπει να επιδιορθωθεί αμέσως. Μπορείτε να ελέγξετε οι ίδιοι την πιθανότητα διαρροής το πρωί, πριν χρησιμοποιήσετε νερό, που είναι γεμάτο το ντεπόζιτο και με τις βρύσες κλειστές να δείτε αν γυρίζει ο μετρητής. Αν γυρίζει, τότε ενδεχομένως να υπάρχει διαρροή και θα πρέπει να καλέσετε υδραυλικό.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή από τις υδραυλικές σας εγκαταστάσεις, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στα γραφεία του Συμβουλίου για να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης του λογαριασμού σας, υπό την προϋπόθεση η συνολική κατανάλωση της τριμηνία να είναι πέραν των 75 κ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 24 των κανονισμών του Συμβουλίου όπως αναλύεται πιο κάτω:

(1) Για οποιαδήποτε κατανάλωση ή διαρροή μετά τον υδρομετρητή, την ευθύνη φέρει ο καταναλωτής.

(2) Το Συμβούλιο έχει την ευχέρεια, σε περιπτώσεις που η μηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει τα εικοσιπέντε (25) κυβικά μέτρα, να ελαττώνει το λογαριασμό καταναλωτών, όταν αποδειχθεί προς ικανοποίηση του Συμβουλίου ότι ο σωλήνας διανομής νερού είχε διαρροή λόγω βλάβης ή φθοράς, η οποία δεν μπορούσε να επισημανθεί από τον καταναλωτή. Νοείται ότι δεν διενεργείται οποιαδήποτε μείωση που έχει ως αποτέλεσμα την πληρωμή ποσού που είναι λιγότερα από ποσό που αντιστοιχεί σε μηνιαία κατανάλωση εικοσιπέντε (25) κυβικών μέτρων.

(3) Σε περίπτωση που αποφασίζεται μείωση οφειλής ή λογαριασμού για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο (2), τότε-

(α) αν η κατανάλωση δεν υπερβαίνει την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους ή, αν αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική, άλλη λογική κατά την κρίση του Συμβουλίου κατανάλωση, η χρέωση γίνεται κανονικά·

(β) αν η κατανάλωση υπερβαίνει την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους ή, αν αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική, άλλη λογική κατά την κρίση του Συμβουλίου κατανάλωση, η διαφορά χρεώνεται σε τιμή που καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο,  βάσει της χονδρικής τιμής στην οποία το Συμβούλιο αγοράζει νερό και βάσει των ιδίων των κοστών του Συμβουλίου για την προσφορά υπηρεσιών υδατοπρομήθειας·

(γ) σε περίπτωση όπου και μετά την ελάττωση ο λογαριασμός παραμένει πολύ ψηλός, το Συμβούλιο, βάσει σχετικών κριτηρίων που καθορίζει από καιρό σε καιρό, δύναται να χρεώνει τη διαφορά σε περαιτέρω μειωμένη τιμή, η οποία δεν υπολείπεται της χονδρικής τιμής στην οποία το Συμβούλιο αγοράζει νερό.

(4)  Τηρουμένης της επιφύλαξης της παραγράφου (2), το Συμβούλιο δύναται, βάσει γενικών κριτηρίων που καθορίζει από καιρό σε καιρό και σε περιπτώσεις που η μηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει τα τριάντα (30) κυβικά μέτρα καθώς και την  κατανάλωση  της  αντίστοιχης  περιόδου  του  προηγούμενου  έτους ή,  αν αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική, άλλη λογική κατά την κρίση του Συμβουλίου κατανάλωση, να  ελαττώνει  το λογαριασμό καταναλωτή, ακόμα και όταν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (2)  ή όταν, κατόπιν έρευνας, δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ικανοποιητική βεβαιότητα οι λόγοι για σημειωθείσα υπερβολική κατανάλωση:  

Νοείται ότι η εν λόγω ελάττωση δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της οφειλής λογαριασμού σε μικρότερο επίπεδο από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ή, αν αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική, άλλη λογική κατά την κρίση του Συμβουλίου κατανάλωση: 

Νοείται περαιτέρω ότι η διαφορά μεταξύ της σημειωθείσας κατανάλωσης και εκείνης της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, ή,  αν αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική, άλλη λογική κατά την κρίση του Συμβουλίου κατανάλωση, χρεώνεται σε τιμή που καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο.

(5) Η αίτηση καταναλωτή για μείωση λογαριασμού πρέπει να υποβάλλεται στο Συμβούλιο εντός έξι (6) μηνών το αργότερο από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο λογαριασμό, εκτός αν δικαιολογείται, κατά την κρίση του Συμβουλίου, περαιτέρω καθυστέρηση.

(6)  Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2), (3), (4) και (5), έγκριση της αίτησης καταναλωτή για μείωση λογαριασμού παραχωρείται για μια μόνο φορά για τους ίδιους λόγους, εκτός αν συντρέχουν άλλες σοβαρές ειδικές περιστάσεις.

 

Το Συμβούλιο φέρει ευθύνη για την παροχή νερού μέχρι τον υδρομετρητή (τον μετρητή ελέγχου σε πολυκατοικίες και οικιστικά συγκροτήματα). Για οποιαδήποτε υποκλοπή νερού μετά τον υδρομετρητή, την ευθύνη δεν μπορεί να την αναλάβει το Συμβούλιο. Ο καταναλωτής, όμως θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά το Συμβούλιο, στο τηλέφωνο 24200550, για να διερευνήσει το θέμα και να καταγγείλει αμέσως το περιστατικό στην Αστυνομία.

Αν ο μετρητής γυρίζει συνέχεια, χωρίς να καταναλώνεται νερό στο υποστατικό (τουλάχιστον για μισή ώρα), ενδεχομένως να υπάρχει διαρροή από τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του υποστατικού σας. Καλέστε αμέσως υδραυλικό και κλείστε την παροχή σας από τον μετρητή για αποφυγή περαιτέρω κατανάλωσης την οποία θα χρεωθείτε. Μπορείτε να ελέγξετε οι ίδιοι την πιθανότητα διαρροής το πρωί, που είναι γεμάτο το ντεπόζιτο, πριν χρησιμοποιήσετε νερό και με τις βρύσες κλειστές να δείτε αν γυρίζει ο μετρητής.

Σε περίπτωση εντοπισμού εξωτερικής υπόγειας διαρροής θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση ολόκληρης της εγκατάστασης από τον μετρητή μέχρι το ντεπόζιτο επιφανειακά. Στη συνέχεια θα πρέπει να ειδοποιηθεί το Συμβούλιο προκειμένου να ελέγξει ότι έχει σταματήσει η διαρροή και να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης του λογαριασμού σας.