Εγκαταστάσεις σε πολυκατοικίες

Είναι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της κατανάλωσης που καταγράφεται από τον υδρομετρητή ελέγχου σε πολυκατοικία και του συνόλου της κατανάλωσης που καταγράφεται από τους επιμέρους υδρομετρητές των διαμερισμάτων. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει (λόγω κοινόχρηστης χρήσης νερού σε αποχωρητήρια, από βρύσες, κλπ. που βρίσκονται μετά το μετρητή ελέγχου ή λόγω ανακρίβειας των επιμέρους υδρομετρητών) μοιράζεται στα διαμερίσματα κατ΄ αναλογία της κατανάλωσης που παρουσιάζουν.

Π.Χ
Κατανάλωση διαμερίσματος 1 160κ.μ.
Κατανάλωση διαμερίσματος 2 40κ.μ.
Συνολική κατανάλωση διαμερισμάτων 200 κ.μ.
Συνολική παροχή από κεντρικό μετρητή 210 κ.μ.
Διαφορά κεντρικού μετρητή 10 κ.μ.

Η πιο πάνω διαφορά κατανέμεται στα διαμερίσματα 1&2 ανάλογα με την κατανάλωση τους.

Δηλαδή
Διαμέρισμα 1 = 160κ.μ. / 200κ.μ επί 10 κ.μ. = 8 κ.μ.
Διαμέρισμα 2 = 40κ.μ. / 200κ.μ επί 10 κ.μ. = 2 κ.μ.

Η διαφορά κεντρικού μετρητή προστίθεται στην κατανάλωση του υποστατικού και αποτελεί μέρος του λογαριασμού νερού. Κατ΄ επέκταση, την ευθύνη πληρωμής της συγκεκριμένης χρέωσης έχει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο (ο καταναλωτής) που είναι υπεύθυνο για την εξόφληση του λογαριασμού.

Για να αποφεύγεται η εγκατάσταση ξεχωριστού αντλητικού συστήματος για κάθε διαμέρισμα, οι υδρομετρητές τοποθετούνται στην ταράτσα πολυκατοικιών και ελέγχονται από κεντρικό μετρητή που τοποθετείται στο ισόγειο. Το νερό στα ντεπόζιτα των διαμερισμάτων μεταφέρεται με αντλητικό σύστημα που εγκαθίσταται από τον ιδιοκτήτη μετά τον μετρητή ελέγχου.