Αποχετευτικά τέλη

Από τη στιγμή που το υποστατικό σας ενώνεται με το δίκτυο αποχετεύσεων πληρώνετε τέλη χρήσης αποχέτευσης, βάσει της κατανάλωσης νερού που γίνεται στο υποστατικό σας και του μοναδιαίου τέλους που καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας. Τα τέλη χρήσης αποχέτευσης εισπράττονται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας και καταβάλλονται στη συνέχεια στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας. Τα αποχετευτικά τέλη που καταβάλλετε στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας κάθε 6 μήνες υπολογίζονται με βάση την αξία του ακινήτου σας.

Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 33 του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, όσοι ιδιοκτήτες υποστατικών παρέλειψαν να συνδέσουν το υποστατικό τους με  τη δημόσια υπόνομο οικοδομής, μετά την παρέλευση έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας σχετικής γνωστοποίησης που έχει εκδώσει το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), υπόκεινται σε επιβάρυνση, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά το τέλος χρήσης που επιβάλλεται στα συνδεδεμένα υποστατικά. Η επιβάρυνση αυτή ανέρχεται σήμερα σε €0,50 ανά κ.μ. κατανάλωσης νερού.