Δημιουργία Τραπεζικής Εντολής

Για να δημιουργήσετε τραπεζική εντολή πληρωμής λογαριασμού νερού πρέπει να επισκεφθείτε τα γραφεία του Σ.Υ. Λάρνακας και να προσκομίσετε τα απαραίτητα στοιχεία. Ο αιτητής θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τον τραπεζικό λογαριασμό που θα χρεώνεται αυτόματα με το ποσό του λογαριασμού νερού, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομίσει πληρεξούσιο.

Στην περίπτωση νομικών προσώπων, συνδεδεμένο πρόσωπο θεωρείται ένας εκ των διευθυντών της εταιρείας ή άτομο εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει τον τραπεζικό λογαριασμό με βάση βεβαίωση από την τράπεζα ή πληρεξούσιο υπογεγραμμένο από έναν εκ των διευθυντών, το οποίο πρέπει να είναι πιστοποιημένο από πιστοποιών υπάλληλο.


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε και τις ακόλουθες ερωτήσεις :
• Ποια πιστοποιητικά είναι απαραίτητα για την αίτηση πληρωμής λογαριασμών νερού με αυτόματη χρέωση τραπεζικού λογαριασμού;
• Εάν η βεβαίωση με τον αριθμό ΙΒΑΝ είναι στο όνομα τρίτου προσώπου δικαιούμαι να υπογράψω την εντολή εκ μέρους του προσώπου αυτού;
• Σε περίπτωση που δεν είμαι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, αλλά ούτε και ενοικιαστής, δικαιούμαι να υπογράψω εντολή πληρωμής;

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου
• Πιστοποιητικό ΙΒΑΝ ή Κατάσταση Λογαριασμού ή Βιβλιάριο Καταθέσεων
• Ταυτότητα / Διαβατήριο αιτητή

Στην περίπτωση νομικού προσώπου
• Ταυτότητα/Διαβατήριο αιτητή (διευθυντής ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο)
• Πιστοποιητικό Διευθυντών ή Βεβαίωση Τράπεζας ότι ο αιτητής δεσμεύει τον τραπεζικό λογαριασμό
• Πιστοποιητικό ΙΒΑΝ ή Κατάσταση Λογαριασμού ή Βιβλιάριο Καταθέσεων
• Σφραγίδα Εταιρείας

Ναι, εφόσον όμως προσκομίσετε πληρεξούσιο, από τον δικαιούχο του τραπεζικού λογαριασμού, κατάλληλα πιστοποιημένο από πιστοποιών υπάλληλο.   Επίσης, γίνεται αποδεχτή  βεβαίωση από την Τράπεζα ότι ο αιτητής έχει δικαίωμα υπογραφής.

Ναι, δικαιούστε να υπογράψετε εντολή πληρωμής για λογαριασμό τρίτου προσώπου, όμως δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του λογαριασμού.  Νοείται ότι θα σας δοθεί αντίγραφο της αίτησής σας.