Up

Προκήρυξη Θέσεων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πληροφορικής (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.619, €25.721, €26.888, €28.085, €29.282, €30.478, €31.675, €32.872, €34.068, €35.265, €36.462, €37.659, Α10: €34.284, €35.923, €37.561, €39.200, €40.839, €42.478, €44.116, €45.755, €47.394, και Α11:€40.526, €42.165, €43.804, €45.443, €47.081, €48.720, €50.359, €51.997, €53.636 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία και επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη κατά 10% για 24 μήνες, και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από τη συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2.1 Καθήκοντα και Ευθύνες:

(1) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της πληροφορικής στο Συμβούλιο, με βάση τα καθορισμένα πρότυπα και μεθοδολογίες, περιλαμβανομένων των πιο κάτω:
(α) Σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής.
(β) Ετοιμασία μελετών, προδιαγραφών, προτύπων
(γ) Αξιολόγηση προσφορών
(δ) Διαχείριση, υποστήριξη και σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων
(ε) Σχεδιασμό, συντήρηση και διαχείριση τραπεζικών πληροφοριών
(στ) Ετοιμασία προγραμμάτων και σελίδων Internet και ηλεκτρονική απεικόνιση δεδομένων
(ζ) Οργάνωση και έλεγχο εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών
(η) Διεύθυνση και συντήρηση έργων πληροφορικής
(θ) Διεξαγωγής της σχετικής με τα καθήκοντα του αλληλογραφίας
(ι) Εποπτεία, καθοδήγηση και εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα πληροφορικής

(2) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.

(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2 Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών με οποιονδήποτε άλλο θέμα: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική. (Σημ.: Ο Όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της ηλεκτρονικής μηχανικής περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(5) Διετής τουλάχιστον πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:
(1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πετύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
(2) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, το Συμβούλιο μπορεί σε ειδική περίπτωση να προβεί στο διορισμό με σύμβαση με ορισμένη χρονική διάρκεια προσώπου το οποίο δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και εφόσον η ειδική αυτή περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το υφιστάμενο προσωπικό.

4. Σύμφωνα με τον κανονισμό 10(1)(β) των περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1996 έως 2020, κανένα πρόσωπο δε διορίζεται στην υπηρεσία του Συμβουλίου, εκτός αν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

5. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση.

6. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου στην οδό Α. Κοραή 12, 6010 Λάρνακα, καθώς και από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy) και να παραδοθούν με το χέρι στη Γραμματεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

Οι αιτητές με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλουν δικαίωμα εξέτασης €50,00 περιλαμβανομένου ΦΠΑ πληρωτέο σε μετρητά στο Λογιστήριο του ΣΥΛ ή να προβούν σε Κατάθεση / Έμβασμα στον λογαριασμό του Συμβουλίου με αριθμό 055605011755 (CY380020 0556 0000 0005 0117 5500) όπου πρέπει να φαίνεται: Όνομα και Επίθετο, ο αριθμός ταυτότητας και η θέση που ενδιαφέρονται. Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση που υποβάλλεται. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής δεν θα γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 2 πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα, όπου θα πρέπει να καταγράφονται οι ημερομηνίες απασχόλησης και τα καθήκοντα. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση.

Τα πρωτότυπα των υποβληθέντων πιστοποιητικών και, στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στην αίτηση αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεράποντων ιατρών στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας, θα πρέπει να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. .

 
 
Powered by Phoca Download