button-e-invoice (gr)

empty-gr

Search

FaLang Language Switcher

Στρατηγικοί Άξονες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Η αυτονομία περνά μέσα από την επιτυχή εξίσωση των εσόδων με τα έξοδα του Συμβουλίου και την διαθεσιμότητα ρευστότητας. Πρέπει να μελετούμε και να αναλύουμε συνεχώς τα έσοδα και τα έξοδα μας μέσω έγκυρων, ολοκληρωμένων και ορθών εσωτερικών εκθέσεων. Να εντοπίζουμε αδυναμίες και προβλήματα και να ενεργούμε έγκαιρα.

Το ποσοστό ατιμολόγητου νερού είναι κρίσιμο. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους εναλλακτικούς πόρους ύδατος από ιδιωτικές πηγές, απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων για μείωση απροσδόκητα ψηλού ποσοστού ατιμολόγητου νερού.

Πιθανά πλεονάσματα που προκύπτουν θα μεταφέρονται στα επόμενα χρόνια με στόχο την συγκράτηση των τιμών ή και μείωση τους. Τα ελλείμματα θα πρέπει να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου.

Η ορθή, πλήρης και ολοκληρωμένη ετοιμασία του προϋπολογισμού και τιμολογιακής πολιτικής είναι κρίσιμες διεργασίες που θέτουν τις βάσεις για επιτυχία. Η ετοιμασία πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου θα μας βρει πιο έτοιμους στην αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

Η Ικανοποίηση των Πελατών μας είναι ένας παντοτινός και συνεχής στρατηγικός άξονας ο οποίος κινείται σε τέσσερις επιμέρους στόχους με βάση την κοινωφελή μας αποστολή που αποσκοπεί και στο καλώς νοούμενο συμφέρον του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Ο πρώτος στόχος είναι η λογική τιμή. Λογική τιμή προϋποθέτει τον έλεγχο, τη σωστή παρακολούθηση και κατανόηση των εξόδων με σκοπό τον εντοπισμό κατηγοριών με σημαντικές προοπτικές βελτίωσης. Ενέργειες που συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών και την πιθανή μείωση τους αποτελούν:

 • Ο περιορισμός του ποσοστού ατιμολόγητου νερού, ενέργεια πού είναι πρωταρχικής σημασίας.
 • Επέκταση Ορίων Ευθύνης με αναγνώριση και προτεραιοποίηση των στοχευόμενων περιοχών, αναγνώριση στοιχείων που είναι αποφασιστικής σημασίας στην επιτυχία του στόχου και εντατική διαβούλευση για να πείσουμε τους επηρεαζόμενους.

Ο δεύτερος στόχος είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση. Ποιοτική εξυπηρέτηση προϋποθέτει επικοινωνία με τον πελάτη, την αναγνώριση των αναγκών του και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με στόχο:

 • Ανάπτυξη απλών διαδικασιών που αποσκοπούν στην έγκαιρη και άμεση εξυπηρέτηση
 • Ανάπτυξη διαδικασιών εντοπισμού νέων προβλημάτων και αναγκών
 • Αναδιοργάνωση και ενίσχυση τμήματος εξυπηρέτησης για κάλυψη των σύγχρονων αναγκών (επάρκεια, κατάρτιση)
 • Αναβάθμιση ιστοσελίδας για κάλυψη μεγαλύτερου φάσματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης
 • Πληρότητα στοιχείων πελατών

Ο τρίτος στόχος αφορά την αδιάκοπη παροχή καλής ποιότητας νερού.

 • Σε σχέση με την ποιότητα νερού θα πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή με συχνό δειγματοληπτικό έλεγχο. Με τη διάδοση των στοιχείων αυτών θα πείσουμε για την καταλληλότητα του νερού και τα πλεονεκτήματα χρήσης του για σκοπούς πόσης.
 • Για αδιάκοπη παροχή θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα οι δέουσες ενέργειες για επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών μας βάσει της ολοένα αυξανόμενης βάσης πελατών.

Ο τέταρτος στόχος αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων φιλικών προς το περιβάλλον.

 • Εφόσον εμείς διαχειριζόμαστε το νερό, πρωταρχικός στόχος είναι η καλλιέργεια υδατικής συνείδησης ανάμεσα μας και ακολούθως μεταξύ των καταναλωτών μας. Μέσα από δικές μας πράξεις πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα.
 • Στόχος η εφαρμογή περιβαλλοντικής προσέγγισης και σε άλλους τομείς όπως, η χρήση χαρτιού, η χρήση ανανεώσιμων πηγών και η ανακύκλωση. Θα πρέπει να καθορίσουμε τους τομείς εφαρμογής, να μετρήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, να θέσουμε στόχους μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και να παρακολουθούμε την πρόοδο μας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Τεχνολογική αναβάθμιση με τους σύγχρονους ρυθμούς εισαγωγής νέων τεχνολογιών στον τομέα της υδατοπρομήθειας αλλά και στους υπηρεσιακούς τομείς τού οργανισμού είναι πλέον αναπόφευκτη. Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας όμως πρέπει να αυξάνει την παραγωγικότητα και μακροπρόθεσμα να οδηγεί στη μείωση των εξόδων του οργανισμού και να μην είναι απλώς αυτοσκοπός.

Στρατηγικοί στόχοι αναβάθμισης με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι:

 • Εφαρμογή συστημάτων για τον έγκαιρο εντοπισμό αφανών διαρροών
 • Εφαρμογή συστήματος Διαχείρισης Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Εφαρμογή αναβαθμισμένου λογιστικού συστήματος
 • Αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος τιμολόγησης
 • Εφαρμογή συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών
 • Δημιουργία και εφαρμογή πλάνου συνέχισης εργασιών σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών

Η διασφάλιση της συνέχισης των εργασιών του ΣΥΛ σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών μπορεί να αποδειχτεί ο πιο κρίσιμος στόχος. Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, κλοπής ή καταστροφής Υπηρεσιών Κεντρικού Υπολογιστή, το ΣΥΛ πρέπει να είναι έτοιμο εντός λίγων ημερών να ανακτήσει όλα τα χαμένα δεδομένα και να εξυπηρετήσει το κοινό για ουσιώδεις ανάγκες. Η επιτυχής ανάκτηση των δεδομένων προϋποθέτει την ασφάλεια των δεδομένων του ΣΥΛ και σχέδιο δράσης για άμεση αντικατάσταση των αναγκαίων συστημάτων και λειτουργίας σε προσωρινό χώρο.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι η καρδιά του Συμβουλίου. Ένα υγιές Ανθρώπινο Δυναμικό συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και προϋποθέτει:

 • Tη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού με σκοπό τη δημιουργία ατόμων που ενεργούν με ηγετικό και υπεύθυνο τρόπο. Πώς;
 • Κατάρτιση αναγκών βελτίωσης ανά υπάλληλο για στοχευμένη ανάπτυξη με βάση τις ανάγκες των θέσεων αλλά και μελλοντικές προαγωγές.
 • Δημιουργία ορθού και δίκαιου τρόπου αξιολόγησης του προσωπικού.
 • Πρόγραμμα Η/Υ για όλους
 • Δημιουργία Ακαδημίας ΣΥΛ για εσωτερική εκπαίδευση από άτομα του ΣΥΛ ή και τρίτους.
 • Εξεύρεση τρόπων παρακίνησης του προσωπικού και επιβράβευσης του
 • Τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας που προάγουν την παραγωγικότητα και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού. Πρέπει να ακούσουμε και να μάθουμε τις ανάγκες του προσωπικού μέσα από προσεγμένες διαδικασίες.
 • Την ενεργό ανάμιξη του προσωπικού με τη δημιουργία ηγετικής ομάδας που θα έχει στόχο τη συχνή και προγραμματισμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων του Συμβουλίου και βαθμό υλοποίησης της στρατηγικής. Τη δημιουργία υποομάδων ανά τμήμα για συσκέψεις και προώθηση απόψεων / προβληματισμών στην ηγετική ομάδα μέσω του ηγέτη της ομάδας.
 • Εμμονή από το προσωπικό, στην υιοθέτηση των αξιών και Στρατηγικής που θέτει το Συμβούλιο, αλλά και την εφαρμογή τους στις καθημερινές δραστηριότητες του.

Language Switcher -offcanvas

main menu