Search

FaLang Language Switcher

Δημοσίευση Νέων Κανονισμών ΣΥΛ 2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί πελάτες,

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν πρόσφατα δημοσιευτεί οι νέοι Κανονισμοί του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (ΣΥΛ), οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 4 Σεπτεμβρίου 2017 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες σημαντικές πρόνοιες:

(i)    Ουδεμία αύξηση στα υφιστάμενα τέλη πώλησης του νερού (Διατιμήσεις "Α", "Β" και "Γ") παρά το γεγονός ότι η χονδρική τιμή αγοράς του νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει αυξηθεί κατά 5 σεντ το κυβικό μέτρο, ποσό που αντιπροσωπεύει το κόστος πόρου και περιβάλλοντος.  Το κόστος πόρου και περιβάλλοντος, το οποίο το ΣΥΛ επιστρέφει στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αναγράφεται ξεχωριστά στα νέα τιμολόγια νερού που εκδίδει το ΣΥΛ, για σκοπούς ενημέρωσής σας.

(ii)    Μείωση του τέλους πώλησης του νερού για οικιακή χρήση (Διατίμηση "Α") για ποσότητες κατανάλωσης πέραν των 90 κυβικών μέτρων την τριμηνία, από €5,00/κ.μ. σε €3,00/κ.μ., ώστε να μην τιμωρούνται οι καταναλωτές όταν δεν εντοπίζουν έγκαιρα διαρροές από τις εγκαταστάσεις τους.  Το ΣΥΛ θεωρεί ότι το τέλος των €3,00/κ.μ. εξακολουθεί να είναι αποτρεπτικό στις περιπτώσεις που γίνεται αδικαιολόγητη σπατάλη νερού.

(iii)    Εισαγωγή νέας Διατίμησης "Δ" για τους Ευάλωτους Καταναλωτές, όπως αυτοί καθορίζονται στον Τρίτο Πίνακα των Κανονισμών και οι οποίοι θα επωφελούνται μειωμένων τελών σε σχέση με τα τέλη της οικιακής Διατίμησης "Α".  Για να υπαχθεί ένας καταναλωτής στη Διατίμηση "Δ" θα πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση στα γραφεία του ΣΥΛ, η οποία θα εξετάζεται σε συνάρτηση με τους Κανονισμούς και τα σχετικά κριτήρια που καθορίζει από καιρό σε καιρό το ΣΥΛ.  Οι δικαιούχοι στη συνέχεια θα πρέπει να παρουσιάζουν κάθε 2 μήνες επίκαιρα αποδειχτικά στοιχεία ότι συνεχίζουν να ανήκουν στην κατηγορία των Ευάλωτων Καταναλωτών.

(iv)    Εισαγωγή νέας Διατίμησης "Ε" για νερό που χρησιμοποιείται σε δημόσια ή κοινοτικά γήπεδα ή χώρους πρασίνου ή για πυρόσβεση ή για αεροψεκασμούς.  Για να υπαχθεί ένας καταναλωτής στη Διατίμηση "Ε" θα πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση στα γραφεία του ΣΥΛ, η οποία θα εξετάζεται σε συνάρτηση με τους Κανονισμούς και τα σχετικά κριτήρια που καθορίζει από καιρό σε καιρό το ΣΥΛ.

(v)    Αναθεωρείται το τέλος υπολογισμού των δικαιωμάτων υδροδότησης βάσει του εμβαδού κάθε νέας οικοδομής σε €1,20 ανά τετραγωνικό μέτρο ανεξάρτητα από το μέγεθος της οικοδομής, ποσό που αντιπροσωπεύει το σημερινό κόστος του Συμβουλίου για σύνδεση νέων καταναλωτών στο δίκτυο υδροδότησης.  Κρίνεται ότι η μείωση των δικαιωμάτων υδροδότησης θα αποτελέσει ακόμα ένα κίνητρο για προώθηση της ανάπτυξης εντός της περιοχής αρμοδιότητας του ΣΥΛ.

(vi)    Παρέχεται η δυνατότητα επανασύνδεσης υποστατικού προς το οποίο έχει αποκοπεί η υδατοπρομήθεια εκτός κανονικών ωρών εργασίας του ΣΥΛ, έναντι όμως αυξημένου κόστους σε σχέση με την επανασύνδεση εντός κανονικού ωραρίου. 

Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε όλους τους καταναλωτές όπως ζητούν την επιστροφή της εγγύησης πληρωμής λογαριασμού, που καταθέτουν στο ΣΥΛ είτε ως ενοικιαστές είτε ως ιδιοκτήτες, όταν εγκαταλείπουν το υποστατικό τους. Εγγυήσεις που παραμένουν αζήτητες για περίοδο πέραν του ενός έτους  θα μεταφέρονται σε πίστη του Συμβουλίου.

Υπενθυμίζουμε περαιτέρω ότι τα γραφεία του ΣΥΛ λειτουργούν καθημερινά, εκτός σαββατοκύριακα και αργίες, από 7:30π.μ. μέχρι 3:00μ.μ., ενώ τα ταμεία και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών από 7:45π.μ. μέχρι 2:00μ.μ.


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ                                                      ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Ευάλωτοι Καταναλωτές
Κανονισμός 22
Ως ευάλωτοι καταναλωτές καθορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες πελατών νοουμένου ότι είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου Κράτους Μέλους ή Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και διαμένουν μόνιμα εντός της περιοχής προμήθειας του Συμβουλίου:

(α)     Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(β)    Οι λήπτες του δημοσίου βοηθήματος που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(γ)    Οι λήπτες του επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας που παρέχεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

(δ)    Οι λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με το Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70°) έτος ηλικίας τους και δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70°) έτος ηλικίας του.

(ε)    Οι λήπτες του επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά άτομα που παραχωρείται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα, όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

(στ)     Οι λήπτες του επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα που παραχωρείται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα, όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

(ζ)     Οι λήπτες της χορηγίας σε τυφλούς που παραχωρείται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(η)     Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που λαμβάνει επίδομα τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258. Το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258 για το ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων.

Σημειώσεις:

1.    «Eπίδομα τέκνου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «επίδομα» στον περί Παροχής Επιδόματος τέκνου Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται•
2.    «Δημόσιο βοήθημα που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» σημαίνει το δημόσιο βοήθημα που παρέχεται με βάση τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται•
3.    «Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» σημαίνει το επίδομα που παρέχεται με βάση τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται•
4.    «Χορηγία σε τυφλούς που παραχωρείται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» σημαίνει την χορηγία που παρέχεται με βάση τον περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται•

Language Switcher -offcanvas

main menu