Δευτέρα, 20 11, 2017

FaLang Language Switcher

Search

Αποκοπές και Επανασυνδέσεις

Αποκοπές και Επανασυνδέσεις

Όταν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης θα επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 10% επί του οφειλόμενου ποσού και θα αποκόπτεται η υδατοπρομήθεια χωρίς άλλη ειδοποίηση. Για την επαναφορά της υδατοπρομήθειας θα επιβάλλεται επιπρόσθετα δικαίωμα επανασύνδεσης, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε €25 πλέον ΦΠΑ.

Εάν οποιαδήποτε παροχή παραμείνει αποσυνδεδεμένη για περίοδο πέραν των τριών (3) ετών, για την επανασύνδεση της ο καταναλωτής καταβάλλει τα προνοούμενα στους κανονισμούς τέλη για την εγκατάσταση σωλήνα παροχέτευσης νερού, περιλαμβανομένου και του υδρομετρητή, καθώς και δικαιώματα σύνδεσης.

Προσωρινή Διακοπή

Κάθε καταναλωτής μπορεί να ζητήσει να διακοπεί προσωρινά η υδατοπρομήθεια στο υποστατικό του για λόγους ασφάλειας. Σε αυτή την περίπτωση θα καταβάλλεται μόνο το πάγιο τέλος και τα δικαιώματα αποσύνδεσης και επανασύνδεσης που προβλέπονται στους Κανονισμούς.

Σε περίπτωση που καταναλωτής δε χρειάζεται πλέον την παροχή νερού ή έχει μετακομίσει ή πωλήσει το υποστατικό του θα πρέπει να ειδοποιεί σχετικά το Συμβούλιο. Μη έγκαιρη πληροφόρηση ενδεχομένως να κοστίσει στον καταναλωτή περισσότερα.

Language Switcher -offcanvas

main menu