Τέλη Χρήσης Νερού

  ΕΥΡΩ
Πάγιο 10,50
Δικαίωμα Συντήρησης 6,00
   
Κυβικά ανά τριμηνία Ευρώ ανά κ.μ.
0 μέχρι 15 0,90
16 μέχρι 30 1,00
31 μέχρι 45 1,40
46 μέχρι 60 1,50
61 μέχρι 75 1,80
76 μέχρι 90 2,50
> 90     5,00

*Στα πιο πάνω προστίθεται ο ΦΠΑ (5%) και τέλη αποχετευτικού (Ευρώ 0,50 ανά κ.μ)

  ΕΥΡΩ
Πάγιο 90,00
Δικαίωμα Συντήρησης 6,00
   
Κυβικά ανά τριμηνία Ευρώ ανά κ.μ.
0 μέχρι 600 1,50
601 μέχρι 750 2,00
>751     2,50

*Στα πιο πάνω προστίθεται ο ΦΠΑ (5%) και τέλη αποχετευτικού (Ευρώ 0,50 ανά κ.μ)

  ΕΥΡΩ
Πάγιο 420,00
Δικαίωμα Συντήρησης 6,00
   
Κυβικά ανά τριμηνία Ευρώ ανά κ.μ.
0 μέχρι 1.500 1,62
1.501 μέχρι 3.000 1,96
3.001 μέχρι 4.500 2,22
>4.500     2,48

*Στα πιο πάνω προστίθεται ο ΦΠΑ (5%) και τέλη αποχετευτικού (Ευρώ 0,50 ανά κ.μ)

Για κάθε άδεια που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, καταβάλλεται τέτοιο τέλος όπως εκάστοτε καθορίζει το Συμβούλιο¨.

  • Άδεια πώλησης νερού με βυτιοφόρο όχημα - Ευρώ 100 πλέον ΦΠΑ ανά έτος
  • Βυτία με κερματοδέκτη - Ευρώ 50 πλέον ΦΠΑ ανά έτος

Κάθε πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται δικαίωμα προμήθειας οικιακού νερού από την υδατοπρομήθεια του Συμβουλίου, για να χρησιμοποιηθεί μέσα στην περιοχή υδατοπρομήθειας ως πηγή υδατοπρομήθειας της γης του, για σκοπούς αξιοποίησης ή διαχωρισμού της σε οικόπεδα ή για να μεταφερθεί σε οικοδομή που ανεγείρεται, οφείλει να πληρώνει προς το Συμβούλιο, πριν ή μετά την έκδοση άδειας διαχωρισμού ή άδειας οικοδομής, επιπρόσθετα από οποιοδήποτε ποσό που πληρώνεται, δυνάμει οποιουδήποτε άλλου κανονισμού, τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Δικαιώματα αξιοποιούμενης γης:

Τα δικαιώματα αυτά υπολογίζονται με βάση το συνολικό εμβαδόν  της αξιοποιούμενης γης, ως ακολούθως:

(i)μέχρι 1.500 τ.μ., €0,50 ανά τ.μ.

(ii)μέχρι 3.000 τ.μ., €1,20 ανά τ.μ.

(iii)μέχρι 7.500 τ.μ., €2,00 ανά τ.μ.

(iv)πέραν των 7.500 τ.μ. €2,50 ανά τ.μ.

Νοείται ότι -

(αα)  σε περίπτωση αξιοποίησης μέρους του εμβαδού τεμαχίου γης, τα πληρωτέα δικαιώματα υπολογίζονται επί ολόκληρου του εμβαδού του τεμαχίου, αλλά καταβάλλονται δικαιώματα κατ’ αναλογία με βάση το αξιοποιούμενο εμβαδόν·

(ββ) σε περίπτωση διαχωρισμού γης, στην οποία υπάρχουν υφιστάμενοι καταναλωτές, τότε εξαιρούνται από την καταβολή των δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Κανονισμό 9(α), τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από το διαχωρισμό και στα οποία υπάρχουν υφιστάμενοι καταναλωτές, και για σκοπούς καθορισμού της κατηγορίας των δικαιωμάτων, υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των οικοπέδων που προκύπτουν από το διαχωρισμό ολόκληρου του τεμαχίου·

(γγ)    σε περίπτωση υδροδότησης τουρκοκυπριακού οικοπέδου, που παραχωρείται για οικιστικούς σκοπούς σε πρόσωπο με προσφυγική ιδιότητα, καταβάλλεται ονομαστικό δικαίωμα ύψους €20,00 για κάθε οικόπεδο, νοουμένου ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της επιφύλαξης (ββ) του παρόντος Κανονισμού.  

(β)    Δικαιώματα εμβαδού οικοδομής:

Καταναλωτής που με βάση την εξασφαλισθείσα άδεια οικοδομής υποβάλλει αίτηση υδροδότησης υποστατικού, καταβάλλει στο Συμβούλιο δικαιώματα εμβαδού οικοδομής, τα οποία καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (3) του Πρώτου Πίνακα και υπολογίζονται επί του συνολικού εμβαδού όλων των ορόφων του υποστατικού που ανεγείρεται:

Δικαιώματα εμβαδού με βάση τον Πρώτο Πίνακα
    (i) μέχρι 200 τ.μ., €1,00 ανά τ.μ.
    (ii) από 201 έως 400 τ.μ., €2,00 ανά τ.μ.
    (iii) από 401 έως 1.200 τ.μ. €3,00 ανά τ.μ.
    (iv) πέραν των 1.200 τ.μ., €4,00 ανά τ.μ

Νοείται ότι -
(i) στις περιπτώσεις κατεδάφισης υφιστάμενου και ήδη υδροδοτούμενου υποστατικού για ανέγερση νέου, η παροχή νερού που εγκαταστάθηκε για υδροδότηση του κατεδαφισθέντος υποστατικού με βάση την ισχύουσα τότε άδεια οικοδομής ακυρώνεται και θεωρείται νέα εγκατάσταση με βάση τη νέα άδεια οικοδομής που θα εξασφαλισθεί στο μεταξύ και ο καταναλωτής είναι υπόχρεος να καταβάλει στο Συμβούλιο όλα τα έξοδα και δικαιώματα που προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισμό ως να πρόκειται περί νέας εγκατάστασης
(ii) στις περιπτώσεις προσθηκών σε υφιστάμενα υποστατικά, τα οποία υδροδοτούνταν πριν από την έγκριση των παρόντων Κανονισμών, τα δικαιώματα πάνω στο εμβαδό της οικοδομής, επιβάλλονται πάνω στις προσθήκες.

 

(γ)  Στις ακόλουθες περιπτώσεις καταβάλλεται μειωμένο δικαίωμα:

(i) Εργοστάσια, εργαστήρια, αποθήκες ή άλλα βιομηχανικά υποστατικά μέσα ή έξω από βιομηχανικές περιοχές που δεν χρησιμοποιούν νερό για βιομηχανικούς σκοπούς, πληρώνουν στο Συμβούλιο μόνο το 20% των κανονικών δικαιωμάτων ύδρευσης με βάση το εμβαδό της οικοδομής:
Νοείται ότι, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του υποστατικού ή αναδιαρρύθμισης, έτσι ώστε να εγκατασταθεί άλλη βιομηχανία έχουσα σαν μία από τις κύριες ύλες το νερό, τότε η μείωση τερματίζεται και εισπράττονται κανονικά δικαιώματα εμβαδού οικοδομής.

(ii) Για ανάπτυξη γης που ανήκει στη Δημοκρατία, σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, σε Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Εκκλησίες και Κοιμητήρια, με σκοπό την ανέγερση κυβερνητικών, κοινοτικών κτιρίων, χώρων λατρείας, υποστατικών δημόσιας ωφέλειας, ευαγών ιδρυμάτων και υποστατικών, τα οποία σύμφωνα με την κρίση του Συμβουλίου έχουν αντικείμενο την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, μη αποβλέποντα σε πραγματοποίηση κέρδους ή εμπορική εκμετάλλευση, καταβάλλεται στο Συμβούλιο-

     (αα) ποσοστό 20% των κανονικών δικαιωμάτων, που υπολογίζεται με βάση το εμβαδό αξιοποιούμενης γης,

     (ββ) ποσοστό 20% των κανονικών δικαιωμάτων, που υπολογίζεται με βάση το εμβαδό οικοδομής.

Προμήθεια νερού εκτός των ορίων του Συμβουλίου.

(1) Κάθε πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται δικαίωμα προμήθειας οικιακού νερού από την υδατοπρομήθεια του Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 12(2)(ε) του Νόμου, οφείλει να καταβάλλει προς το Συμβούλιο, επιπρόσθετα από οποιοδήποτε ποσό που καταβάλλεται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Κανονισμού, τα δικαιώματα που καθορίζονται στον Κανονισμό 9, στο διπλάσιο, υπολογισμένα με τον τρόπο που καθορίζεται στον προαναφερόμενο Κανονισμό.

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση προς τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), το Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά νερού που έχει ζητηθεί στο υποστατικό.

(3) Η υποχρέωση δυνάμει της παραγράφου (1), για πληρωμή των δικαιωμάτων που καθορίζονται στον Κανονισμό 9 στο διπλάσιο, δεν εφαρμόζεται για υποστατικά εντός της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου Λάρνακας, της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρνακας και της Επέκτασης της Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου για τα οποία καταβάλλονται κανονικά δικαιώματα.

Σωλήνες παροχέτευσης νερού.

(1) Η εγκατάσταση του σωλήνα παροχέτευσης νερού, περιλαμβανομένου και του υδρομετρητή, γίνεται από το Συμβούλιο, με έξοδα του καταναλωτή, ο οποίος υποχρεώνεται να προπληρώσει στο Συμβούλιο το ποσό των 230,00 πλέον ΦΠΑ , για να αντιμετωπίσει το κόστος μιας τέτοιας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της επιδιόρθωσης των δρόμων και/ή πεζοδρομίων κάτω από τα οποία τοποθετείται ο σωλήνας παροχέτευσης νερού.

(2) Το Συμβούλιο παρέχει νερό σε υποστατικά, τα οποία ανεγείρονται κατόπιν εξασφάλισης άδειας οικοδομής ή και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις με έγκριση του Συμβουλίου.

(3) Η συντήρηση και επιδιόρθωση του σωλήνα παροχέτευσης νερού γίνεται από το Συμβούλιο με δικά του έξοδα και το Συμβούλιο επιβάλλει στους καταναλωτές μηνιαίο ποσό, που αυτό καθορίζει από καιρό σε καιρό (Ευρώ 6 ανά τριμηνία), για να καλύπτει τις δαπάνες μιας τέτοιας συντήρησης ή/και επιδιόρθωσης, περιλαμβανομένου και του κόστους της δαπάνης επιδιόρθωσης των δρόμων και/ή των πεζοδρομίων, για τα οποία γίνεται τέτοια συντήρηση ή επιδιόρθωση.

(4) Η επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημιάς ήθελε προκληθεί στο σωλήνα παροχέτευσης νερού, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γίνεται από το Συμβούλιο:  

Νοείται ότι, επιπρόσθετα της σχετικής δαπάνης, το πρόσωπο αυτό καταβάλλει κάθε άλλη δαπάνη που δυνατόν να υποστεί το Συμβούλιο, εξαιτίας της ζημιάς αυτής, καθώς και για την επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση των σωλήνων, δρόμων ή/και πεζοδρομίων και επιπλέον δικαίωμα 25% επί των προαναφερομένων δαπανών για κάλυψη των γενικών εξόδων του Συμβουλίου.

Δικαιώματα σύνδεσης. 

Κάθε πρόσωπο, που επιθυμεί να μεταφερθεί νερό της πόλης από τον κύριο αγωγό σ’ οποιοδήποτε υποστατικό του ή σε άλλο μέρος, οφείλει να καταβάλλει στο Συμβούλιο το καθοριζόμενο ποσό σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(1) καθώς και πρόσθετο ποσό €25 πλέον ΦΠΑ, ως δικαίωμα σύνδεσης του σωλήνα παροχέτευσης νερού, που τοποθετείται πάνω στον κύριο αγωγό ύδρευσης του Συμβουλίου.

Πλέον εγγυήσεις όπως αναφέρονται πιο πάνω

(1) Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού για ιδιοκτήτες

  • Διατίμηση Α €50,00
  • Διατίμηση Β €500,00
  • Διατίμηση Γ €1500,00

(2) Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού για μη ιδιοκτήτες

  • Διατίμηση Α €100,00
  • Διατίμηση Β €500,00
  • Διατίμηση Γ €1500,00

Εάν καταναλωτής, που δεν είναι ιδιοκτήτης υποστατικού, εγκαταλείψει αυτό χωρίς να εξοφλήσει οποιοδήποτε υπόλοιπο λογαριασμού, ο ιδιοκτήτης του υποστατικού είναι αλληλέγγυα υπεύθυνος και υπόχρεος για την πληρωμή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού, περιλαμβανομένων προσθέτων τελών, πέραν της εγγύησης του καταναλωτή.

Νοείται ότι, σε περίπτωση πώλησης ή άλλως πως διάθεσης του υποστατικού πριν από την εξόφληση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού, η ευθύνη για εξόφληση του εν λόγω οφειλόμενου ποσού βαρύνει το νέο ιδιοκτήτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παράλειψη του καταναλωτή να προσέλθει στο Συμβούλιο για την πλήρη εξόφληση του λογαριασμού του, εντός εύλογης προθεσμίας που του τάσσεται από το Συμβούλιο με την αποστολή ή τοιχοκόλληση σχετικής ειδοποίησης στο υποστατικό, μετά την αποκοπή της υδατοπρομήθειας, συνιστά εγκατάλειψη για σκοπούς της παρούσας παραγράφου:

Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι, η ως άνω ευθύνη του ιδιοκτήτη δεν εκτείνεται σε οποιαδήποτε κατανάλωση νερού που γίνεται μετά από γραπτή κοινοποίηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη στο Συμβούλιο της πρόθεσής του να διακοπεί η υδατοπρομήθεια λόγω πιθανολογούμενης εγκατάλειψης από τον καταναλωτή, οπόταν και το Συμβούλιο συνεχίζει την παροχή νερού, νοουμένου ότι ο καταναλωτής καταθέτει χρηματική εγγύηση που ήθελε κριθεί ικανοποιητική υπό τις περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη κατανάλωση.

Κάθε πρόσωπο που αποτείνεται στο Συμβούλιο για την επανασύνδεση της προμήθειας νερού σε υποστατικό, προς το οποίο η προμήθεια διακόπηκε από το Συμβούλιο, υποχρεώνεται στην καταβολή δικαιώματος €25,00 πλέον ΦΠΑ γι’ αυτή την επανασύνδεση, πλέον το οφειλόμενο ποσό που προκύπτει από τον Κανονισμό 21(1).

Όποιος επιθυμεί να γίνει καταναλωτής του Συμβουλίου με μεταβίβαση σ’ αυτόν υποστατικού που ήδη υδροδοτείται από το Συμβούλιο, πρέπει να ειδοποιεί το Συμβούλιο πριν τη μεταβίβαση για διακανονισμό οποιασδήποτε οφειλής στο Συμβούλιο από τον παλαιό καταναλωτή. Νοείται ότι, μετά το διακανονισμό οποιασδήποτε υποχρέωσης, ο νέος καταναλωτής πρέπει να προσκομίσει στο Συμβούλιο αποδεικτικά ιδιοκτησίας του υποστατικού και να υπογράψει τα σχετικά για την προς αυτό μεταβίβαση και να καταβάλει δικαίωμα €10 πλέον ΦΠΑ.

Όταν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 10% επί του οφειλόμενου ποσού και το Συμβούλιο δύναται να αποκόπτει την υδατοπρομήθεια χωρίς άλλη ειδοποίηση. Για την επαναφορά της υδατοπρομήθειας θα επιβάλλεται επιπρόσθετα δικαίωμα επανασύνδεσης.