Άλλες Χρεώσεις

(1) Εάν κάποιος καταναλωτής αμφισβητεί την ακρίβεια του υδρομετρητή του, μπορεί να ζητήσει όπως το Συμβούλιο τον ελέγξει, αφού πρώτα καταθέσει στο Συμβούλιο ποσό που αντιπροσωπεύει τα έξοδα του Συμβουλίου για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, όπως αυτό καθορίζεται από το Συμβούλιο, από καιρό σε καιρό (Ευρώ 50,00 πλέον ΦΠΑ).

(2) Εάν ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο (1), καταδείξει ότι ο υδρομετρητής δεν είναι ελαττωματικός, το ποσό που καταθέτει ο καταναλωτής κατακρατείται προς όφελος του Συμβουλίου.  

(3) Αν αποδειχθεί ότι η ακρίβεια του υδρομετρητή διαταράχθηκε χωρίς υπαιτιότητα του καταναλωτή και αυτός κατέγραψε με ανακρίβεια περισσότερο του κανονικού, σε αναλογία που υπερβαίνει το 5%, το Συμβούλιο επιδιορθώνει ή αντικαθιστά τον υδρομετρητή, χωρίς να επιβαρύνει τον καταναλωτή και επιστρέφει σ’  αυτόν την κατάθεσή  του και επιπρόσθετα προβαίνει και στην αντίστοιχη αναπροσαρμογή της χρέωσης για την κατανάλωση που καταγράφθηκε από την ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκε η ένδειξη του υδρομετρητή πριν την τελευταία καταγραφή, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο υδρομετρητής άρχισε να καταγράφει με ανακρίβεια σε νεότερη ημερομηνία.

(4)  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής σταμάτησε να καταγράφει κανονικά την κατανάλωση σε ένα υποστατικό, ανεξάρτητα εάν τούτο οφείλεται σε υπαιτιότητα του Συμβουλίου ή του καταναλωτή ή τρίτου προσώπου, το Συμβούλιο δύναται να χρεώνει με αναφορά στην κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους για όλες τις περιόδους που διαπιστώθηκε ότι ο υδρομετρητής ήταν σταματημένος.

(1) Κάθε πρόσωπο, που επιθυμεί τη μεταφορά του νερού της πόλης από τον κύριο αγωγό ύδρευσης του Συμβουλίου σε γη ή υποστατικό που του ανήκει ή άλλως πως νόμιμα κατέχει ή σε άλλο μέρος εντός της περιοχής προμήθειας, πρέπει πρώτα να καταθέσει στο Συμβούλιο ποσό ίσο προς την εκτιμηθείσα δαπάνη για τη μεταφορά αυτή και την επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση των σωλήνων, δρόμων και πεζοδρομίων, κάτω από τα οποία μεταφέρεται το νερό, και επιπλέον δικαίωμα 25% επί των προαναφερόμενων δαπανών για κάλυψη των γενικών εξόδων του Συμβουλίου:

Νοείται ότι, η εκτίμηση αυτή διενεργείται από το Διευθυντή του Συμβουλίου ή από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν η εκτιμηθείσα δαπάνη είναι μικρότερη των πραγματικών εξόδων του Συμβουλίου για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών σε σχέση με την υπό αναφορά μεταφορά νερού, ο αιτητής είναι υπόχρεος να καταβάλει στο Συμβούλιο τη διαφορά ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, το Συμβούλιο είναι υπόχρεο να επιστρέψει τη διαφορά στον αιτητή.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (3), το Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει αίτηση μεταφοράς νερού της πόλης προς γη ή υποστατικό που ανήκει ή άλλως πως νόμιμα κατέχεται από πρόσωπο ή προς άλλο μέρος μέσα στην περιοχή υδατοπρομήθειας, από σημείο όπου δεν υφίστατο ή δεν υφίσταται κύριος αγωγός ύδρευσης του Συμβουλίου, εάν και εφόσον η αναγκαία για τη μεταφορά νερού επέκταση του κύριου αγωγού είναι εντός των οικονομικών και τεχνικών δυνατοτήτων του Συμβουλίου και τα αναμενόμενα έσοδα από τη μεταφορά νερού δικαιολογούν το Συμβούλιο να προβεί σ’ αυτή.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (2), ο αιτητής υποχρεούται όπως, πριν από την υλοποίηση της έγκρισης του Συμβουλίου, καταθέσει στο Συμβούλιο, πρόσθετα από κάθε ποσό που οφείλει σύμφωνα με την παράγραφο (1), και -

(α) χρηματική συνεισφορά, για τα έξοδα τα οποία πρόκειται να υποστεί ή υπέστη το Συμβούλιο αναφορικά με την επέκταση του κύριου αγωγού, την επιδιόρθωση δρόμων και πεζοδρομίων, τα οποία επηρεάζονται σχετικά, και γενικά για όλα τα έξοδα, περιλαμβανομένων και τόκων, τα οποία ανάγονται στον κύριο αγωγό που πρόκειται να εγκατασταθεί ή εγκαταστάθηκε, η οποία συνεισφορά καθορίζεται κατά περίπτωση από το Συμβούλιο ή από πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτό, με βάση το ποσό των εξόδων και δαπανών του Συμβουλίου και είναι ανάλογη της έκτασης της γης, η οποία θα μπορεί λογικά να υδρεύεται από αυτόν, και

(β) δικαίωμα σύνδεσης με τον κύριο αγωγό, το οποίο καθορίζεται κατά περίπτωση από το Συμβούλιο ή από άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτό, με βάση την έκταση της γης.


(4) Το Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει και να εισπράττει από τους ιδιοκτήτες ή τους κατόχους ενδιάμεσης γης, που προμηθεύονται ή που αποτείνονται για να προμηθευτούν νερό από τους κύριους αγωγούς που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος Κανονισμού, ανάλογη συνεισφορά των εξόδων και δαπανών του και να την επιστρέφει στον ιδιοκτήτη ή νόμιμο κάτοχο της γης με έξοδα του οποίου είχε γίνει η εγκατάσταση των αναφερθέντων αγωγών ή στο Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση.

(5) Μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας εγκατάστασης των αγωγών, η υποχρέωση για επιστροφή της συνεισφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο (4) προς τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο γης, με έξοδα του οποίου είχε γίνει η εγκατάσταση του αγωγού, τερματίζεται:
Νοείται ότι, η συνεισφορά παραμένει προς όφελος του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας παρέχει νερό σε πλοία, σε τιμή και με όρους που καθορίζει από καιρό εις καιρό το Συμβούλιο.
Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας από την 1η Φεβρουαρίου 2010 ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Τιμή πώλησης ανά κ.μ. :€3,00
2. Τα εργατικά για παροχή νερού ανέρχονται στα €25,00 για κάθε εργάσιμη ώρα για τις κανονικές ώρες εργασίας. Για εργασία εκτός κανονικών ωρών η αποζημίωση είναι 1: 1 ½ ώρες για κάθε εργάσιμη ώρα τις καθημερινές και για Σάββατο, Κυριακή και αργίες 1:2 ώρες για κάθε εργάσιμη ώρα.