Τέλη Χρήσης Νερού

  ΕΥΡΩ
Πάγιο 10,05
Δικαίωμα Συντήρησης 5,70
   
Κυβικά ανά τριμηνία Ευρώ ανά κ.μ.
1 μέχρι 15 1,00
16 μέχρι 30 1,00
31 μέχρι 45 1,35
46 μέχρι 60 1,35
61 μέχρι 75 1,60
76 μέχρι 90 1,60
> 90     2,50

*Στα πιο πάνω προστίθεται ο ΦΠΑ (5%) και τέλη αποχετευτικού (Ευρώ 0,50 ανά κ.μ)

  ΕΥΡΩ
Πάγιο 85,50
Δικαίωμα Συντήρησης 5,70
   
Κυβικά ανά τριμηνία Ευρώ ανά κ.μ.
1 μέχρι 150 1,00
151 μέχρι 900 1,20
901 μέχρι 4500 1,30
>4500     1,50

*Στα πιο πάνω προστίθεται ο ΦΠΑ (5%) και τέλη αποχετευτικού (Ευρώ 0,50 ανά κ.μ)

  ΕΥΡΩ
Πάγιο 10,05
Δικαίωμα Συντήρησης 5,70
   
Κυβικά ανά τριμηνία Ευρώ ανά κ.μ.
0 μέχρι 15 0,90
16 μέχρι 30 0,90
31 μέχρι 45 1,20
46 μέχρι 60 1,20
61 μέχρι 75 1,40
76 μέχρι 90 1,40
91 μέχρι 105 1,40
106 μέχρι 120 1,40
>120     2,00

*Στα πιο πάνω προστίθεται ο ΦΠΑ (5%) και τέλη αποχετευτικού (Ευρώ 0,50 ανά κ.μ)

  ΕΥΡΩ
Πάγιο 10,05
Δικαίωμα Συντήρησης 5,70
   
Κυβικά ανά τριμηνία Ευρώ ανά κ.μ.
1+ 1,20

*Στα πιο πάνω προστίθεται ο ΦΠΑ (5%) και τέλη αποχετευτικού (Ευρώ 0,50 ανά κ.μ)

Για κάθε άδεια που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου, καταβάλλεται τέτοιο τέλος όπως εκάστοτε καθορίζει το Συμβούλιο¨.

 • Άδεια πώλησης νερού με βυτιοφόρο όχημα - Ευρώ 100 πλέον ΦΠΑ ανά έτος
 • Βυτία με κερματοδέκτη - Ευρώ 30 πλέον ΦΠΑ ανά έτος

Κάθε πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται δικαίωμα προμήθειας οικιακού νερού από την υδατοπρομήθεια του Συμβουλίου, για να χρησιμοποιηθεί μέσα στην περιοχή υδατοπρομήθειας ως πηγή υδατοπρομήθειας της γης του, για σκοπούς αξιοποίησης ή διαχωρισμού της σε οικόπεδα ή για να μεταφερθεί σε οικοδομή που ανεγείρεται, οφείλει να πληρώνει προς το Συμβούλιο, είτε πριν είτε μετά από την έκδοση άδειας διαχωρισμού ή άδειας οικοδομής, επιπρόσθετα από οποιοδήποτε ποσό που πληρώνεται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Κανονισμού, τα δικαιώματα αξιοποιούμενης γης που περιγράφονται στην παράγραφο (2) του παρόντος Κανονισμού και τα δικαιώματα εμβαδού οικοδομής που καθορίζονται στην παράγραφο (3) του παρόντος Κανονισμού, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (4) του παρόντος Κανονισμού.

(2) Δικαιώματα αξιοποιούμενης γης:
Τα δικαιώματα αυτά υπολογίζονται με βάση το συνολικό εμβαδό της αξιοποιούμενης γης ως ακολούθως
μέχρι 1.500 τ.μ. €0,50 ανά τ.μ.
μέχρι 3.000 τ.μ. €1,20 ανά τ.μ.
μέχρι 7.500 τ.μ. €2,00 ανά τ.μ.
πέραν των 7.500 τ.μ. €2,50 ανά τ.μ.

Νοείται ότι-

(i) σε περίπτωση αξιοποίησης μέρους του εμβαδού τεμαχίου γης, τα πληρωτέα δικαιώματα υπολογίζονται επί ολόκληρου του εμβαδού του τεμαχίου, αλλά καταβάλλονται δικαιώματα κατ’ αναλογία με βάση το αξιοποιούμενο εμβαδό·
(ii) σε περίπτωση διαχωρισμού γης, στην οποία υπάρχουν υφιστάμενοι καταναλωτές, εξαιρούνται από την καταβολή των δικαιωμάτων που προβλέπονται στους Κανονισμούς του Συμβουλίου τα οικόπεδα τα οποία προκύπτουν από το διαχωρισμό και στα οποία υπάρχουν υφιστάμενοι καταναλωτές και για σκοπούς καθορισμού της κατηγορίας των δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το εμβαδό του αξιοποιούμενου τεμαχίου·
(iii) σε περίπτωση υδροδότησης τουρκοκυπριακού οικοπέδου, που παραχωρείται για οικιστικούς σκοπούς σε πρόσωπο με προσφυγική ιδιότητα, καταβάλλεται ονομαστικό δικαίωμα ύψους είκοσι ευρώ (€20,00) για κάθε οικόπεδο, νοουμένου ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών του Συμβουλίου.

(3) Δικαιώματα εμβαδού οικοδομής:
(α) Καταναλωτής που με βάση την εξασφαλισθείσα άδεια οικοδομής υποβάλλει αίτηση υδροδότησης υποστατικού, καταβάλλει στο Συμβούλιο δικαιώματα εμβαδού οικοδομής, τα οποία καθορίζονται στους Κανονισμούς του Συμβουλίου και υπολογίζονται επί του συνολικού εμβαδού καλυμμένων χώρων, κλειστών και ανοικτών περιμετρικά, όλων των ορόφων του υποστατικού που ανεγείρεται:

 • Δικαιώματα εμβαδού οικοδομής €1,20 ανά τ.μ.

  Νοείται ότι-

  (i) στις περιπτώσεις κατεδάφισης υφιστάμενου και ήδη υδροδοτούμενου υποστατικού για ανέγερση νέου, η παροχή νερού που εγκαταστάθηκε για υδροδότηση του κατεδαφισθέντος υποστατικού με βάση την ισχύουσα τότε άδεια οικοδομής ακυρώνεται και θεωρείται νέα εγκατάσταση με βάση τη νέα άδεια οικοδομής που θα εξασφαλισθεί στο μεταξύ και ο καταναλωτής είναι υπόχρεος να καταβάλει στο Συμβούλιο όλα τα έξοδα και δικαιώματα που προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισμό ως να πρόκειται περί νέας εγκατάσταση
  (ii) στις περιπτώσεις προσθηκών σε υφιστάμενα υποστατικά, τα οποία ήδη υδροδοτούνται νόμιμα από το Συμβούλιο, τα δικαιώματα πάνω στο εμβαδό της οικοδομής, επιβάλλονται πάνω στις προσθήκες.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Κανονισμών του Συμβουλίου. στις ακόλουθες περιπτώσεις καταβάλλεται μειωμένο δικαίωμα:
(α) Εργοστάσια, εργαστήρια, αποθήκες ή άλλα βιομηχανικά υποστατικά μέσα ή έξω από βιομηχανικές περιοχές, που δεν χρησιμοποιούν νερό για βιομηχανικούς σκοπούς, πληρώνουν στο Συμβούλιο μόνο το 20% των κανονικών δικαιωμάτων ύδρευσης με βάση το εμβαδό της οικοδομής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του υποστατικού ή αναδιαρρύθμισης, έτσι ώστε να εγκατασταθεί άλλη βιομηχανία έχουσα σαν μία από τις κύριες ύλες το νερό, τότε η μείωση τερματίζεται και εισπράττονται κανονικά δικαιώματα εμβαδού οικοδομής.

(β) Για ανάπτυξη γης που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα και κατέχεται από τη Δημοκρατία, Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκκλησία και Κοιμητήρια, επιβάλλεται μειωμένο δικαίωμα μόνο αν η ανάπτυξη γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση κυβερνητικών ή κοινοτικών κτιρίων, χώρων λατρείας, υποστατικών δημόσιας ωφέλειας ή ευαγών ιδρυμάτων, τα οποία σύμφωνα με την κρίση του Συμβουλίου, έχουν αντικείμενο την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και δεν αποβλέπουν καθ’ οιανδήποτε έκταση σε πραγματοποίηση κέρδους ή εμπορική εκμετάλλευση, ως ακολούθως:

(i) ποσοστό 20% των κανονικών δικαιωμάτων, που υπολογίζεται με βάση το εμβαδό αξιοποιούμενης γης,
(ii) ποσοστό 20% των κανονικών δικαιωμάτων, που υπολογίζεται με βάση το εμβαδό οικοδομής.

(γ) Για ανάπτυξη γης που γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία αθλητικών χώρων και νοουμένου ότι η υδατοπρομήθεια δεν εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την άρδευση του αθλητικού χώρου, επιβάλλεται τέλος ως ακολούθως:

(i) ποσοστό 20% των κανονικών δικαιωμάτων, που υπολογίζεται με βάση το εμβαδό αξιοποιούμενης γης,
(ii) ποσοστό 100% των κανονικών δικαιωμάτων, που υπολογίζεται με βάση το εμβαδό οικοδομής.

Προμήθεια νερού εκτός των ορίων του Συμβουλίου.

(1) Κάθε πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται δικαίωμα προμήθειας οικιακού νερού από την υδατοπρομήθεια του Συμβουλίου, οφείλει να καταβάλλει προς το Συμβούλιο, επιπρόσθετα από οποιοδήποτε ποσό που καταβάλλεται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Κανονισμού, τα δικαιώματα που καθορίζονται στους Κανονισμούς του Συμβουλίου στο διπλάσιο, υπολογισμένα με τον τρόπο που καθορίζεται στον προαναφερόμενο Κανονισμό.

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση προς τα διαλαμβανόμενα, πιο πάνω, το Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά νερού που έχει ζητηθεί στο υποστατικό.

(3) Η υποχρέωση δυνάμει της παραγράφου (1), για πληρωμή των δικαιωμάτων που καθορίζονται στους Κανονισμούς του Συμβουλίου, στο διπλάσιο, δεν εφαρμόζεται για υποστατικά εντός της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου Λάρνακας, της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρνακας και της Επέκτασης της Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου για τα οποία καταβάλλονται κανονικά δικαιώματα. 0in

Εγκατάσταση και συντήρηση σωλήνων παροχέτευσης νερού.

5. (1) Το Συμβούλιο παρέχει νερό σε υποστατικά, τα οποία ανεγείρονται κατόπιν εξασφάλισης άδειας οικοδομής ή και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις με έγκριση του Συμβουλίου.

(2) Η εγκατάσταση του σωλήνα παροχέτευσης νερού, περιλαμβανομένου και του υδρομετρητή, γίνεται από το Συμβούλιο, με έξοδα του καταναλωτή, ο οποίος υποχρεώνεται να προπληρώσει στο Συμβούλιο το ποσό των €230,00 πλέον ΦΠΑ , για να αντιμετωπίσει το κόστος μιας τέτοιας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της επιδιόρθωσης των δρόμων και/ή πεζοδρομίων κάτω από τα οποία τοποθετείται ο σωλήνας παροχέτευσης νερού.

(3) Η συντήρηση και επιδιόρθωση των σωλήνων παροχέτευσης νερού γίνεται από το Συμβούλιο με δικά του έξοδα, πάντοτε νοουμένου ότι το Συμβούλιο επιβάλλει στους καταναλωτές υποστατικών που υδροδοτούνται από το Συμβούλιο συγκεκριμένο ποσό που αυτό καθορίζει από καιρό σε καιρό για συγκεκριμένη περίοδο ή αναλογία ποσού για υποστατικά που υδροδοτήθηκαν μόνο για μέρος περιόδου, το οποίο καλύπτει το σύνολο των δαπανών συντήρησης και επιδιόρθωσης του Συμβουλίου, περιλαμβανομένου και του κόστους της δαπάνης επιδιόρθωσης δρόμων και/ή πεζοδρομίων για τα οποία γίνονται συντηρήσεις και επιδιορθώσεις σε σχέση ή σε συνάρτηση με συντηρήσεις και επιδιορθώσεις σωλήνων παροχέτευσης νερού.

(4) Η επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημιάς ήθελε προκληθεί στο σωλήνα παροχέτευσης νερού, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γίνεται από το Συμβούλιο:

Νοείται ότι, επιπρόσθετα της σχετικής δαπάνης, το πρόσωπο αυτό καταβάλλει κάθε άλλη δαπάνη που δυνατόν να υποστεί το Συμβούλιο, εξαιτίας της ζημιάς αυτής, καθώς και για την επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση των σωλήνων, δρόμων ή/και πεζοδρομίων και επιπλέον δικαίωμα 25% επί των προαναφερόμενων δαπανών για κάλυψη των γενικών εξόδων του Συμβουλίου.

Δικαιώματα σύνδεσης.

6. Κάθε πρόσωπο, που επιθυμεί να μεταφερθεί νερό της πόλης από τον κύριο αγωγό σ’ οποιοδήποτε υποστατικό του ή σε άλλο μέρος, οφείλει να καταβάλλει στο Συμβούλιο το καθοριζόμενο ποσό σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 5 καθώς και πρόσθετο ποσό €25 πλέον ΦΠΑ, ως δικαίωμα σύνδεσης του σωλήνα παροχέτευσης νερού, που τοποθετείται πάνω στον κύριο αγωγό ύδρευσης του Συμβουλίου.

(1) Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού για ιδιοκτήτες


i. Οικιακή Διατίμηση
(αα) Οικιακή κατηγορία Χρέωσης
(ββ) Κατηγορία κοινόχρηστων χώρων


€0,00 
€250,00 
 
ii. Εμποροβιομηχανική Διατίμηση

€0,00 
 
iii. Διατίμηση για Ευάλωτους Καταναλωτές

€0,00 
 
iv. Διατίμηση για Δημόσια/Κοινοτικά Γήπεδα/ Χώρους Πρασίνου ή για Πυρόσβεση/Αεροψεκασμούς ή για Κτηνοτροφικούς Σκοπούς

€0,00 

                   

(2) Εγγύηση πληρωμής λογαριασμού για μη ιδιοκτήτες


Οικιακή διατίμηση και Διατίμηση για Ευάλωτους Καταναλωτές

€100,00 

Εμποροβιομηχανική διατίμηση
  
€500,00 

 

Εάν καταναλωτής, που δεν είναι ιδιοκτήτης υποστατικού, εγκαταλείψει αυτό χωρίς να εξοφλήσει οποιοδήποτε υπόλοιπο λογαριασμού, ο ιδιοκτήτης του υποστατικού είναι αλληλέγγυα υπεύθυνος και υπόχρεος για την πληρωμή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού, περιλαμβανομένων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων, πέραν της εγγύησης του καταναλωτή.

Νοείται ότι, η παράλειψη του καταναλωτή να προσέλθει στο Συμβούλιο για την πλήρη εξόφληση του λογαριασμού του, εντός εύλογης προθεσμίας που του τάσσεται από το Συμβούλιο με την αποστολή ή τοιχοκόλληση σχετικής ειδοποίησης στο υποστατικό μετά την αποκοπή της υδατοπρομήθειας, θεωρείται ότι συνιστά εγκατάλειψη για σκοπούς της παρούσας παραγράφου.

Νοείται περαιτέρω ότι, η ως άνω ευθύνη του ιδιοκτήτη δεν εκτείνεται σε οποιαδήποτε κατανάλωση νερού που γίνεται μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από γραπτή κοινοποίηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη στο Συμβούλιο της πρόθεσής του να διακοπεί η υδατοπρομήθεια λόγω πιθανολογούμενης εγκατάλειψης από τον καταναλωτή, οπόταν και το Συμβούλιο συνεχίζει την παροχή νερού μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής καταθέσει χρηματική εγγύηση που ήθελε κριθεί ικανοποιητική υπό τις περιστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη κατανάλωση.

Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι, σε περίπτωση πώλησης, μεταβίβασης ή άλλως πως διάθεσης υποστατικού που υδροδοτείται από το Συμβούλιο πριν από την εξόφληση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού στο Συμβούλιο, η ευθύνη για εξόφληση του εν λόγω οφειλόμενου ποσού βαρύνει τόσο τον προηγούμενο ιδιοκτήτη όσο και το διάδοχό του, αλληλέγγυα με τον καταναλωτή αλλά και μεταξύ τους, ανεξάρτητα από το αν ο διάδοχος έχει καταστεί εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ή παραμένει δικαιούμενος σε εγγραφή.

 • Επανασύνδεση εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αποκοπής: € 35,00 πλέον ΦΠΑ
 • Επανασύνδεση εκτός κανονικών ωρών λειτουργίας του Συμβουλίου (εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αποκοπής): € 55,00 πλέον ΦΠΑ
 • Επανασύνδεση μετά από 3 μήνες από την ημερομηνία αποκοπής: € 60,00 πλέον ΦΠΑ
 • Επανασύνδεση μετά το πέρας 3 ετών από την ημερομηνία αποκοπής είναι € 60,00 πλέον ΦΠΑ υπό όρους όπως επεξηγούνται στους Κανονισμούς του Συμβουλίου. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι για επανασύνδεση μετά την πάροδο 3 ετών € 200,00 πλέον ΦΠΑ

Όποιος επιθυμεί να γίνει καταναλωτής του Συμβουλίου με μεταβίβαση σ’ αυτόν υποστατικού που ήδη υδροδοτείται από το Συμβούλιο, πρέπει να ειδοποιεί το Συμβούλιο πριν την μεταβίβαση για διακανονισμό οποιασδήποτε οφειλής στο Συμβούλιο από τον παλαιό καταναλωτή. Νοείται ότι, μετά το διακανονισμό οποιασδήποτε υποχρέωσης, ο νέος καταναλωτής πρέπει να προσκομίσει στο Συμβούλιο αποδεικτικά ιδιοκτησίας του υποστατικού και να υπογράψει τα σχετικά για την προς αυτό μεταβίβαση.

Όταν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 10% επί του οφειλόμενου ποσού και το Συμβούλιο δύναται να αποκόπτει την υδατοπρομήθεια χωρίς άλλη ειδοποίηση. Για την επαναφορά της υδατοπρομήθειας θα επιβάλλεται επιπρόσθετα δικαίωμα επανασύνδεσης.