button-e-invoice (gr)

empty-gr

Search

FaLang Language Switcher

Απώλειες Νερού

Μέρος της ποσότητας νερού που διοχετεύτηκε στο δίκτυο δεν καταγράφηκε από τους υδρομετρητές των καταναλωτών, λόγω ανακριβειών, λανθασμένων ενδείξεων των υδρομετρητών και άλλων συναφών αιτιών, ή και λόγω απωλειών. Οι απώλειες αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο σε διαρροές που δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν εγκαίρως ή ζημιές που προκλήθηκαν στο δίκτυο από τρίτους. Το ποσοστό της μη τιμολογηθείσας ποσότητας νερού αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την άρση των περιοριστικών στην παροχή νερού μέτρων, στις αρχές του 2010, εφόσον κατά την περίοδο εφαρμογής περικοπών, το δίκτυο παρέμενε άδειο για μεγάλες χρονικές περιόδους (36 ώρες το 48ωρο) και η πίεση του νερού στο δίκτυο ήταν μικρότερη από τη συνήθη, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται στην επιφάνεια διαρροές που να υποδηλώνουν την ύπαρξη βλαβών στο δίκτυο. Παράλληλα, με τις επικρατούσες συνθήκες κατά την περίοδο των περικοπών, διακόπηκε αναπόφευκτα η συστηματική παρακολούθηση και ο εντοπισμός των άδηλων διαρροών, καθώς και οι προσπάθειες της Υπηρεσίας για περαιτέρω μείωση του ατιμολόγητου νερού, που αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους του Συμβουλίου.

Με την αποκατάσταση της συνεχούς παροχής νερού, η Υπηρεσία ξεκίνησε μια επίμονη και επίπονη προσπάθεια για δραστική μείωση του ποσοστού αυτού, με τη χρήση σύγχρονου ηλεκτρονικοακουστικού εξοπλισμού για εντοπισμό των αφανών διαρροών και με την αντικατάσταση σταματημένων και παλιών υδρομετρητών, ώστε η καταγραφή της κατανάλωσης να γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η προσπάθεια είχε εξαιρετικά αποτελέσματα, αφού το ποσοστό του ατιμολόγητου νερού συγκρατήθηκε μέχρι και το 2019 σε ποσοστά της τάξης του 15 με 20%.

Το 2020, η κυριότητα του δικτύου υδατοπρομήθειας του Δήμου Αραδίππου περιήλθε στο ΣΥΛ με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί μεγάλη αύξηση στο συνολικό ποσοστό του ατιμολόγητου νερού, φθάνοντας το 2020 στο 29% και το 2021 στο 32,5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην πληθώρα προβλημάτων που παρουσιάζει το δίκτυο του Δήμου Αραδίππου που οδηγούν σε ποσοστό ατιμολόγητης ποσότητας νερού της τάξης του 55-60%. Αντίστοιχο ποσοστό ατιμολόγητης ποσότητας νερού παρουσιάζει και το δίκτυο του Δήμου Λιβαδιών, το οποίο εντάχθηκε στο ΣΥΛ το 2022 και ανέρχεται σε περίπου 50%.

Το 2021 το ποσοστό ατιμολόγητου νερού μέσα στις περιοχές της Λάρνακας ανήλθε σε περίπου 21%. Η αύξηση οφείλεται τόσο σε μικρή αύξηση του ποσοστού ατιμολόγητου νερού στις παλιές περιοχές της Λάρνακας, που υδροδοτούνταν από το ΣΥΛ πριν την ένταξη του Δήμου Αραδίππου, αλλά κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιες περιοχές του Δήμου Αραδίππου, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένο ποσοστό ατιμολόγητου νερού, υδροδοτούνται πλέον από το δίκτυο του Δήμου Λάρνακας. Περαιτέρω, συνεχίζει να υφίσταται διαφορά καταγραφής του νερού στην είσοδο και την έξοδο των υδατοδεξαμενών, λόγω ανακρίβειας των υδρομετρητών του ΤΑΥ στην εισαγωγή των δεξαμενών, θέμα που αναμένεται να ρυθμιστεί μετά την αντικατάσταση των μετρητών από το ΤΑΥ μέσα στα πλαίσια του έργου για την ανέγερση της νέας υδατοδεξαμενής.

Για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων του δικτύου της περιοχής Αραδίππου έχει καταρτιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΣΥΛ στρατηγικός προγραμματισμός και σχέδιο δράσης, μέσω των οποίων υιοθετούνται ουσιαστικά οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης δικτύων ύδρευσης σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Σε πρώτη φάση, την περίοδο 2020-2021, αντιμετωπίστηκαν τα σοβαρά προβλήματα ανεπαρκούς υδροδότησης συγκεκριμένων περιοχών της Αραδίππου, με την ένταξη και υδροδότησή τους από το δίκτυο υδατοπρομήθειας της περιοχής Λάρνακας. Επίσης, έγινε ο διαχωρισμός του εναπομείναντος δικτύου της περιοχής Αραδίππου σε περίκλειστες ζώνες υδροδοτούμενες από ένα σημείο (κεφαλές).

Άλλες σημαντικές ενέργειες οι οποίες έχουν τροχιοδρομηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης, περιλαμβάνουν τον έλεγχο των δικλείδων και την εγκατάσταση νέων όπου κρίνεται απαραίτητο, την εγκατάσταση νέων σωληνώσεων ή την αντικατάσταση παλαιών αγωγών, την αντικατάσταση όλων των οικιακών υδρομετρητών με έξυπνους υδρομετρητές, των οποίων η παρακολούθηση θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο, την εγκατάσταση συστήματος Τηλεμετρίας και Τηλελέγχου στις κεφαλές των ζωνών, την προμήθεια και χρήση καταγραφικών θορύβου με δυνατότητα συσχετισμού θέσης και τη δημιουργία κεντρικού δικτύου μεταφοράς νερού και κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής στο εγγύς μέλλον.

   

 

Στον χώρο της ιστοσελίδας μας ‘Τομέας Επιμόρφωσης --> Εκδόσεις & Έντυπα’   υπάρχει η ‘Δήλωση Πολιτικής του ΣΥΛ για τον περιορισμό του Ατιμολόγητου Νερού (Non-Revenue Water)’  όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα.

Language Switcher -offcanvas

main menu