Ανακοινώσεις

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πληροφορικής (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8, Α10 και Α11 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης, μπορούν να εξασφαλίσουν οι ενδιαφερόμενοι από την Ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy) και τη σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου, καθώς και από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy), και να παραδοθούν με το χέρι στη Γραμματεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (ΣΥΛ) προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για Προμήθεια Εξαρτημάτων για τους Αγωγούς Ύδρευσης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας.

2. Έγγραφα Διαγωνισμού μπορούν να πάρουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.

3. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του χώρου του διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy) το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ. της Δευτέρας 22 Μαρτίου 2021. Οι προσφορές που θα φθάσουν αργότερα δεν θα ληφθούν υπόψη.

4. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Τεχνικό του Συμβουλίου κύριο Μιχάλη Χριστοδούλου, στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο αρ. 24200527.

To Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (ΣΥΛ) προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για Προμήθεια 13.000 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 15mm και 100 υδρομετρητών ονομαστικής διαμέτρου 25mm για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας.

2. Έγγραφα Διαγωνισμού μπορούν να πάρουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.

3. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του χώρου του διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy) το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ. της Παρασκευής 22 Μαρτίου 2021. Οι προσφορές που θα φθάσουν αργότερα δεν θα ληφθούν υπόψη.

4. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Τεχνικό του Συμβουλίου κυρία Ερμιόνη Σοφοκλέους, στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο αρ. 24200522.

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (ΣΥΛ) προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για Προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου PANEL VAN τουλάχιστον πέντε (5) θέσεων για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας.

2. Έγγραφα Διαγωνισμού μπορούν να πάρουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.
3. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του χώρου του διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy) το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ. της Παρασκευής 2 Μαρτίου 2021. Οι προσφορές που θα φθάσουν αργότερα δεν θα ληφθούν υπόψη.
4. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Τεχνικό του Συμβουλίου κυρία Ερμιόνη Σοφοκλέους, στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο αρ. 24200522.

ΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον τελικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας, για την απασχόληση δύο (2) εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)) στο Συμβούλιο για μέγιστη περίοδο απασχόλησης μέχρι 24 μήνες.
Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:

  • Στον Πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2020.
  • Για τον καθορισμό προτεραιότητας, στις περιπτώσεις αιτητών που ισοβαθμούν, λήφθηκε υπόψη η τελική Βαθμολογία του Απολυτηρίου Λυκείου, με βάση τη σχετική σημείωση στην προκήρυξη.
  • Σύνολο μονάδων μηδέν (0) σημαίνει ότι ο αιτητής κατείχε μόνο τα βασικά απαιτούμενα προσόντα.

Subcategories