Έκδοση Βεβαίωσης Εξόφλησης

Παρουσιάστε φωτογραφία του μετρητή (εφόσον σας είναι δύσκολο δώστε εντολή στο ΣΥΛ τουλάχιστον δύο ημέρες προτού την επίσκεψη σας για λήψη της ένδειξης του μετρητή). Παρουσιάστε ένα εκ των ακόλουθων εγγράφων: (α)‘’Τίτλο Ιδιοκτησίας’’ ή (β)‘’ Έντυπο 313’’ του Κτηματολογίου σφραγισμένο ή (γ)‘’ Έντυπο Έρευνας’’ του Κτηματολογίου σφραγισμένο. Βάση της ένδειξης του μετρητή υπολογίζεται τελικός λογαριασμός. Με την πληρωμή του τελικού λογαριασμού εκδίδεται βεβαίωση εξόφλησης.

Εφόσον ο τελευταίος εκδοθέν λογαριασμός νερού είναι εξοφλημένος και εφόσον παρουσιάσετε ένα εκ των εγγράφων που έχουν αναφερθεί πιο πάνω τότε εκδίδεται βεβαίωση εξόφλησης.

Το χρονικό διάστημα στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βεβαίωση στο Κτηματολόγιο είναι εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται σε αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία έκδοσης.