Αποκοπές και Επανασυνδέσεις

Εάν η επανασύνδεση διενεργηθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία αποκοπής δείτε το ‘Τέλη και Δικαιώματα → Επανασύνδεση’

Εάν η επανασύνδεση διενεργηθεί μετά την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία αποκοπής δείτε το ‘Τέλη και Δικαιώματα → Δικαιώματα Νέων Εγκαταστάσεων’

Μόνο με εντολή του καταναλωτή/(ιδιοκτήτη) μπορεί να διακόπτεται η υδατοπρομήθεια σε ένα υποστατικό ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο ξεπερνά το όριο που ορίζεται, από καιρό σε καιρό, για να δικαιολογείται η διακοπή.

Το χρεωστικό υπόλοιπο που συσσωρεύτηκε στο λογαριασμό νερού του υποστατικού σας ήταν τέτοιο που καθιστούσε αναγκαία την διακοπή της υδατοπρομήθειας. Το μέτρο αυτό συνιστά και δική σας προστασία από τυχόν υπερβολική κατανάλωση και ανάλογη χρέωση.

Το Συμβούλιο αποστέλλει έγκαιρα τους λογαριασμούς υδατοπρομήθειας, καθώς και σχετική ειδοποίηση για τη διενέργεια της αποκοπής εντός πενθήμερης προθεσμίας, αν δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός, στη διεύθυνση αποστολής που καθορίζεται από τον καταναλωτή. Ο υπάλληλος του Συμβουλίου που διενεργεί την αποκοπή, αν και δεν έχει υποχρέωση να ενημερώσει δια ζώσης τον καταναλωτή, καταβάλλει κάθε τέτοια προσπάθεια, τη στιγμή της αποκοπής και στη συνέχεια αφήνει ειδοποίηση ότι έχει αποκοπεί η παροχή. Αν η εξόφληση του λογαριασμού έγινε μετά τη διενέργεια της αποκοπής, ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει στο Συμβούλιο δικαιώματα επανασύνδεσης.