Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις λογαριασμού κατατίθενται για να διασφαλιστεί η υποχρέωση των πελατών του Συμβουλίου σε σχέση με την εξόφληση των λογαριασμών νερού που δημιουργούν, αλλά και για την προστασία των ιδιοκτητών από την πιθανότητα εγκατάλειψης του υποστατικού από τον ενοικιαστή, χωρίς να εξοφλήσει το λογαριασμό του. Στον ιδιοκτήτη επιστρέφεται η εγγύηση όταν πουλήσει το υποστατικό και στον ενοικιαστή όταν εγκαταλείψει το υποστατικό, αφού πρώτα, και στις δυο περιπτώσεις, εκδοθεί τελικός λογαριασμός και εξοφληθεί. Η επιστροφή εγγύησης γίνεται μόνο όταν υποβληθεί σχετικό γραπτό αίτημα εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία διακοπής της υδατοπρομήθειας ή μεταβολής του καταναλωτή. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί γραπτό αίτημα εντός ενός (1) έτους η εγγύηση μεταφέρεται στο Συμβούλιο.